ĐIỀU TRA GDP QUÍ NĂM 2016

XIN VUI LÒNG CLICK VÀO CÁC TAB THÍCH HỢP ĐỂ TẢI PHIẾU ĐIỀU TRA

 

Phiếu 02/TB-ĐTQ: Áp dụng cho các doanh nghiệp.

 

Phiếu 05/TB-ĐTQ: Áp dụng thêm cho Sở Xây dựng  (ngoài phiếu 08/M-ĐTQ)

 

Phiếu 07/M-ĐTQ: Áp dụng cho các hiệp hội, tôn giáo.

 

Phiếu 08/M-ĐTQ: Áp dụng cho các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.